Sjöstens Glas logga 2,2

Halmstads äldsta glasmästeri

Sjöstens Glas har anor från 1907, då hette företaget P.M. Nilsson.
1928 övertog Sigurd Sjösten glasmästeriet och 1934 ändrades namnet till Sjöstens Glasmästeri.

Sigurd Sjösten hade företaget till 1973, då han sålde det till Torsten Isaksson.

Den 7:e mars 1983 övertog Thomas Jönsson & Ingvar Isaksson företaget och ombildade det till HB Sjöstens Glas.
1996 ombildades företaget igen då Ingvar Isaksson med sonen Henrik Isaksson bildade Sjösten Glasmästeri AB.
Den 7:e mars 2013, efter 30 år som ägare i företaget och 47år som glasmästare lämnade Ingvar Sjöstens Glas. 
Med Henrik och Andreas kommer Sjöstens Glas att fortsätta vara inom familjen Isaksson, som det har varit sen 1973

loading...

För Sjöstens Glasmästeri AB är långsiktigt miljöarbete viktigt.

Miljöarbetet skall inom ramen för vår kärnverksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Detta ställer krav på ett aktivt miljöarbete från vår sida.

Sjöstens Glasmästeri AB har en miljöpolicy (SAM) som utgör grunden i vårt miljöarbete, vår målsättning är alltid att genomföra projekt och entreprenader med låg miljöpåverkan. Vid inköp, hantering inkl. spill har vi tagit stor hänsyn till hur detta påverkar miljön. Transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser väljs ur bästa tänkbara miljösynpunkt.

Riktlinjer för miljö

Sjöstens Glasmästeri AB skall eftersträva att verksamheten förorsakar minsta möjliga negativa miljöpåverkan inom och utom företaget, genom att:
-Uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen förebygga alla typer av föroreningar som kan uppstå.
 -Ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras..
ge medarbetarna tillräcklig information och planerad utbildning.
 -Avsätta tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt.
 -Ge kunderna tillräcklig och korrekt information om miljökonsekvenserna av de produkter och tjänster vi erbjuder.
 -Ställa krav på och följa upp våra leverantörers miljöpåverkan.
 -Ständigt förbättra verksamheten i riktning mot minskad negativ miljöpåverkan.

Arbetsmiljö

-Arbetsmiljöarbetet är uppbyggt kring löpande arbetsmiljöronder.
 -Vi håller nära kontakt med leverantörer av glas, lim, tätningsmedel och utrustningar.
 -Aktuella skyddsföreskrifter finns och information om nya material för samtliga medarbetare.
 -Kartläggning av medarbetarnas hälsoprofil är genomförd.

Riktlinjer för arbetsmiljö

Sjöstens Glasmästeri AB skall erbjuda en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa, genom att:
-Uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen.
 -Kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador.
 -Ge medarbetarna tillräcklig information och planerad utbildning.
 -Avsätta tillräckliga resurser för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt.